طرح شکایت مشتریان

جهت طرح شکایات خود می توانید، از طریق فرم زیر اقدام نموده و یا فایل طرح شکایات را از این قسمت دانلود و برای واحد خدمات پس از فروش ارسال نمایید.


مشخصات مشتری

مشخصات واحد مورد شکایت